Gratis Levering aan huis vanaf €29 | Gratis click & collect in de winkel
 • Home
 • > PRIVACYVERKLARING ONLINE

PRIVACYVERKLARING ONLINE - DECATHLON BELGIUM NV

[Uptaded op 04 april 2014]

Inhoud

1 : Algemeen

Decathlon Belgium NV is de verantwoordelijke voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die op deze website plaatsvinden. In uitvoering van de Privacywet dient Decathlon Belgium NV als de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ te worden beschouwd.

Door het gebruik van diverse diensten die Decathlon Belgium NV middels deze website levert, verleent de bezoeker zijn ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door hem verleende persoonsgegevens en verklaart hij zich akkoord met deze Privacyverklaring Online.

Top van de pagina

2 : Definities

Verantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals aangeduid in art. 1.

Website: de website waarop U Uw persoonsgegevens hebt ingegeven. Deze is consulteerbar op www.decathlon.be.

Gebruiker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon die op de Website één of meerdere persoonsgegevens invoert.

Interactief gebruik: elk gebruik van de Website waarbij U actief persoonsgegevens invoert op de Website, al dan niet via een door U ingevuld elektronisch formulier.

Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een Interactief gebruik kan worden beschouwd.

Derde : de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam, niet zijnde de Gebruiker, noch de Verantwoordelijke, noch de noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking Verantwoordelijke gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken;

Externe Dienstverleners: dienstverleners waarop de Verantwoordelijke een beroep doet voor de levering van goederen en diensten. Hieronder vallen bijv. betalingsdienstaanbieders, incassobedrijven of e-mail- of nieuwsbriefverzenders.

Privacywet: de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Top van de pagina

3 : Adres- en communicatiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Decathlon Belgium NV, met zetel aan de Olympische dreef 50, 1070 Anderlecht en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0449.296.278, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en draagt als BTW-identificatienummer BE0449296278.

U kan de Verantwoordelijke bereiken via volgende gegevens:
Correspondentieadres: Noorderlaan 53, B-2030 Anvers
Tel : +32(0)35460400
Fax: +32(0)35448838
E-mail: belgium@decathlon.beTop van de pagina

4. Verwerkte gegevens

4.1 Niet-interactief gebruik

Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet.

4.2 Interactief gebruik

Bij een interactief gebruik van de website, zoals bijvoorbeeld bij het aanmaken van een profiel, worden de door de Gebruiker tijdens de Registratieprocedure ingegeven persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens omvatten, afhankelijk van de door de Gebruiker aangevraagde dienst:
 • naam
 • voornaam
 • adres
 • contactgegevens, waaronder
  • telefoon en/of
  • Gsm-nummer
  • e-mailadres
 • kleding- en schoenmaten
Kleding- en schoenmaten worden enkel verwerkt bij de aankoop van schoenen en/of kledij en uitsluitend met het oog op het uitvoeren van de bestelling. Deze gegevens worden niet opgeslagen in het profiel van de Gebruiker.

Bovenstaande gegevens kunnen eveneens verzameld worden via het Facebook-profiel van de Gebruiker, op voorwaarde dat de Gebruiker daartoe de toestemming geeft aan de Verantwoordelijke

Door Interactief gebruik te maken van de Website, verleent de Gebruiker zijn ondubbelzinnige toestemming, o.m. conform art. 7, §2, a) Privacywet, tot verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

4.3 Cookies

Zowel bij een Niet-interactief als Interactief gebruik van deze Website wordt er gebruik gemaakt zogenaamde ‘cookies’. Deze cookies registreren op een algemene manier gegevens die betrekking hebben op Uw surfgedrag op de Website (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van raadpleging, gehanteerde zoekcriteria...).

Deze gegevens laat de website o.m. toe om de bezoeker te herkennen bij latere bezoeken, aangepaste inhoud voor te stellen en online te reserveren. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in het configuratiemenu van Uw webbrowser de instellingen voor cookies te wijzigen. In dat geval zal U echter niet langer online bestellingen kunnen plaatsen.

Top van de pagina

5. Doeleinden van de verwerking

Bij een interactief gebruik van de website - dit is bij het aanmaken van een gebruikersprofiel, het plaatsen van een bestelling online of het afnemen van een online Decathlon dienst - verwerkt de Verantwoordelijke via deze website de ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
 • communicatie met U;
 • het uitvoeren van door U geplaatste bestelling;
 • het beheer van haar klanten- of leveranciersgegevens;
 • het verstrekken van de door U gewenste dienstverlening, in het bijzonder doch niet beperkt tot dienstenhet genereren en publiceren van de door u gewenste inhoud op het Oxylanenetwerk van Decathlon (enkel op uw initiatief).
Top van de pagina

6. Ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:
 • de Bezoeker zelf;
 • aan andere vestigingen en ondernemingen van de Decathlongroep, weliswaar beperkt tot ondernemingen gevestigd binnen de Europese Gemeenschap;
 • aan Externe Dienstverleners, met ook op het uitvoeren van marketingacties voor Decathlon Belgium NV
 • aan derden, met het oog op direct marketing.
Top van de pagina

7. Recht van toegang en op verbetering van persoonsgegevens

U hebt steeds het recht om kennis te krijgen van

 • het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende Uw persoonsgegevens;
 • de concrete doeleinden van deze verwerkingen;
 • de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en
 • de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
Op verzoek van de Gebruiker kunnen de verwerkte gegevens eveneens in begrijpelijke vorm aan hem worden meegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens.

Daarnaast heeft de Gebruiker eveneens het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Onder de omstandigheden omschreven in art. 12, §1 Privacywet heeft de Gebruiker het recht om zich te verzetten tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens. Indien het verzet betrekking heeft op persoonsgegevens die worden aangewend met het oog op directe marketing, kan de gebruiker zich hiertegen kosteloos en zonder enige motivering verzetten.

Om één of meerdere van zijn rechten vermeld onder dit artikel uit te oefenen, richt de gebruiker een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de Verantwoordelijke. De inlichtingen worden aan de Gebruiker onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

Top van de pagina

8. Archivering

Conform de relevante boekhoudkundige bepalingen dient de Verantwoordelijke het gesloten contract te archiveren en gedurende de wettelijke bewaringstermijn bij te houden. Het gearchiveerde contract is voor de Bezoeker niet toegankelijk.

Top van de pagina

9. Sociale Plugins

9.1 Facebook plug-in

De Verantwoordelijke maakt op de Website gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, V.S.A. wordt geëxploiteerd ("Facebook"). De plug-ins worden met een Facebook logo aangeduid. Als de Gebruiker de Website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt de browser van de Gebruiker een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks aan de browser doorgegeven.

Door integratie van de plug-in op de Website ontvangt Facebook de informatie dat de Gebruiker de desbetreffende pagina van heeft opgevraagd. Als de Gebruiker een Facebook-account heeft en bij Facebook is aangemeld, kan Facebook het bezoek van de Gebruiker aan de desbetreffende pagina alsook het gebruik van de plug-in op die pagina (bijv. het aanklikken van de "Vind ik leuk" knop), aan Uw Facebook-account koppelen. Het doel en de omvang van de gegevensvergaring, de verdere verwerking en de aanwending van deze gegevens, alsook de desbetreffende rechten van de Gebruiker en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van zijn privésfeer, worden uitsluitend door Facebook bepaald. Eveneens is Facebook de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens.

Als de Gebruiker niet wil dat Facebook op voornoemde wijze gegevens verzamelt, dient hij zich vóór zijn bezoek aan de Website bij Facebook af te melden.

9.2 Google plug-in

De Verantwoordelijke maakt op de Website gebruik van sociale plug-ins van Google Plus, een dienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.A. ("Google"). De knop kunt u aan het teken “+1″ herkennen. Als de Gebruiker de Website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt de browser van de Gebruiker een rechtstreekse verbinding met de servers van Google tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Google rechtstreeks aan de browser doorgegeven.

Door integratie van de plug-in ontvangt Google de informatie dat de Gebruiker de desbetreffende pagina van heeft opgevraagd. Als de Gebruiker bij Google is aangemeld, kan Google het bezoek van de Gebruiker aan de desbetreffende pagina alsook het gebruik van de plug-in op die pagina (bijv. het aanklikken van de "Vind ik leuk" knop), aan Uw Google -account koppelen. Het doel en de omvang van de gegevensvergaring, de verdere verwerking en de aanwending van deze gegevens, alsook de desbetreffende rechten van de Gebruiker en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van zijn privésfeer, worden uitsluitend door Google bepaald. Eveneens is Google de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens.

Als de Gebruiker niet wil dat Google op voornoemde wijze gegevens verzamelt, dient hij zich vóór zijn bezoek aan de Website bij Google Plus af te melden.

9.3 Twitter plug-in

De Verantwoordelijke maakt op de Website gebruik van sociale plug-ins van Twitter, een dienst van de firma Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, V.S.A. (“Twitter”). De plug-ins worden met een Twitter logo aangeduid. Als de Gebruiker de Website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt de browser van de Gebruiker een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Twitter rechtstreeks aan de browser doorgegeven.

Door integratie van de plug-in ontvangt Twitter de informatie dat de Gebruiker de desbetreffende pagina van heeft opgevraagd. Als de Gebruiker bij Twitter is aangemeld, kan Twitter het bezoek van de Gebruiker aan de desbetreffende pagina alsook het gebruik van de plug-in op die pagina (bijv. het posten van een link naar de site op Uw Twitter-account) aan Uw Twitter-account koppelen. Het doel en de omvang van de gegevensvergaring, de verdere verwerking en de aanwending van deze gegevens, alsook de desbetreffende rechten van de Gebruiker en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van zijn privésfeer, worden uitsluitend door Twitter bepaald. Eveneens is Twitter de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens.

Als de Gebruiker niet wil dat Twitter op voornoemde wijze gegevens verzamelt, dient hij zich vóór zijn bezoek aan de Website bij Twitter af te melden.

Top van de pagina