Gratis Levering aan huis vanaf €29 | Gratis click & collect in de winkel
01.05.2015

ALGEMENE VOORWAARDEN
KLANTENKAARTPROGRAMMA DECATHLON BELGIUM


1 TITULARISSEN VAN HET KLANTENKAARTPROGRAMMA

Het Klantenkaartprogramma wordt door Decathlon Belgium, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 1040 Evere, Jules Bordetlaan 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0449.296.278, aangeboden aan “klantenkaarthouder” of “klant”. Het programma is tevens bestemd voor alle natuurlijke personen in het bezit van een Decathlon-klantenkaart. Uitgesloten zijn evenwel de volgende rechtspersonen: vennootschappen van publiek en privérecht (ondernemingen, instellingen,…) met uitzondering van sportclubs en -verenigingen.

 • particuliere klanten (natuurlijke personen) ouder dan 18 jaar en die over een e-mailadres beschikken, (hierna genoemd: "Klant-Consument") en
 • “sportclubs en –verenigingen” die over een e-mailadres beschikken (hierna genoemd: "Klanten-Clubs");

Naar beide types klanten worden hierna genoemd "klantenkaarthouder" of "klant".

De volgende rechtspersonen zijn uitgesloten:

Op vertoon van de Decathlon-klantenkaart is het klantenkaartprogramma van toepassing voor elke gedane aankoop:

 • in alle Decathlon winkels in België en Frankrijk, in de overzeese gebieden en departementen evenals in alle Europese landen waar het Decathlon-merk vertegenwoordigd is (toestand per 01.01.2013): Spanje, Nederland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Portugal, Polen, Hongarije, Tsjechische Republiek en Roemenië en ook in Rusland en Turkije (hierna de “Winkels”, of indien naar één van die winkels wordt verwezen, de "Winkel").
 • op de website www.decathlon.be

De Decathlon-klantenkaart is gratis.


2 AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN KLANTENKAARTPROGRAMMA DECATHLON BELGIË

Door het gebruik van de klantenkaart erkent de klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden Klantenkaartprogramma Decathlon België en die te hebben aanvaard. Deze algemene voorwaarden op aanvraag beschikbaar aan het onthaal van uw winkel of op www.decathlon.be (klikken op het tabblad “Decathlon-klantenkaart”).

Door deelname aan het klantenkaartprogramma aanvaardt de klant het ontvangen van elektronische mededelingen die verband houden met de werking van het programma (welkomstbericht, puntenoverzicht, getrouwheidscheque, …). Wanneer de Klant deze berichten niet langer wenst te ontvangen, moet hij zich laten uitschrijven uit het klantenkaartprogramma (zie procedure in Artikel 11.2).

Door zich in te schrijven voor het klantenkaartprogramma van Decathlon, aanvaardt de Klant eveneens de algemene voorwaarden van OXYLANE CLUB. Met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde paswoord kan de klant toegang krijgen tot alle partnersites van OXYLANE CLUB die door Decathlon NV worden uitgebaat. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op www.oxylaneclub.com :

http://www.oxylaneclub.com/General/CGU_Oxylane_Club.pdf

De Klant erkent verbonden te zijn aan de Decathlon winkel die hij opgaf bij het aanmaken van zijn klantenkaart. De Klant kan op elk ogenblik beslissen om zijn vaste Winkel te wijzigen, in geval van een verhuis of wanneer er een Decathlon winkel geopend wordt die dichter gelegen is bij zijn woonplaats. Indien de vaste winkel gelegen is in een ander land (dan België) komt een aanvraag tot wijziging overeen met een stilzwijgende aanvaarding van de algemene voorwaarden in dat land. Decathlon preciseert dat deze voorwaarden evenals de voordelen van de Decathlon-klantenkaart kunnen verschillen van land tot land. De algemene voorwaarden van het betreffende land zijn in elk geval te verkrijgen op de website van het land in kwestie of aan het onthaal van de betreffende winkels. De klant die overschakelt naar een winkel in een ander land wordt ten stelligste aangeraden om de voorwaarden door te nemen.

Er wordt gepreciseerd dat Decathlon zich het recht voorhoudt om de vaste winkel van een Klant in België te wijzigen indien blijkt dat deze wijziging voordelig is voor de Klant (voorbeelden: opening van een nieuwe winkel dicht bij de woonplaats van de Klant, uitgebreidere aankoophistoriek bij een andere winkel dan de vaste winkel die de klant aanvankelijk opgaf, ...).


3 VOORDELEN

Dit document bepaalt de voorwaarden voor toepassing van het klantenkaartprogramma van de NV Decathlon.
Volgens deze voorwaarden heeft het klantenkaartprogramma tot doel om de Decathlon-klantenkaarthouders te laten genieten van:

 • Getrouwheidspunten waarmee getrouwheidscheques kunnen worden verkregen
 • Promoties indien de Klant dit wenst
 • Uitnodigingen voor events die door Decathlon worden georganiseerd
 • De hierna vernoemde exclusieve diensten (hierna genoemd “de diensten” van het klantenkaartprogramma).

De Decathlon-klantenkaart is in geen geval een betaalmiddel.


4 KLANTENKAART-BASICS

4.1 DE INSCHRIJVING VOOR HET DECATHLON-KLANTENKAARTPROGRAMMA

De inschrijving als particuliere klant, zijnde een meerderjarige natuurlijke persoon, voor het Decathlon-klantenkaartprogramma en het aldus verkrijgen van de Decathlon-klantenkaart kan op verschillende manieren:

 • De inschrijving kan rechtstreeks gebeuren mits het vervolledigen van het elektronische formulier beschikbaar op één van de “MyCard” stands opgesteld in de Winkel. De definitieve en gepersonaliseerde Decathlon-klantenkaart wordt vervolgens op het einde van de inschrijvingsprocedure aan de Klant afgeleverd. De kaart wordt geactiveerd op de dag van de inschrijving.
 • Zich inschrijven kan ook door een elektronisch formulier in te vullen dat beschikbaar is in de rubriek “Decathlon-klantenkaart” op de website www.decathlon.be. De klant ontvangt per e-mail een voorlopige Decathlon-klantenkaart die de dag zelf nog wordt geactiveerd. Met deze voorlopige kaart kan de Klant naar één van de MyCard stands in de winkel om er zijn definitieve kaart af te drukken.

De Klanten-Clubs kunnen zich uitsluitend registreren via de tussenkomst van een medewerker van Decathlon. Na het doorlopen van de registratieprocedure bezorgt laatstgenoemde de Klant een kaartnummer waarmee aan de MyCard stand in de Winkel een definitieve Decathlon-klantenkaart kan worden afgedrukt.

4.2 PRAKTISCHE AFSPRAKEN

De Decathlon-klantenkaart van natuurlijke personen is persoonlijk. Per gezin zijn wel verschillende kaarten mogelijk (zelfde naam, zelfde postadres). De omzetting van de getrouwheidspunten in een getrouwheidscheque geldt voor het hele gezin, de punten op de verschillende kaarten worden samengeteld en toegevoegd aan het totaal van de rechthebbende. Op basis daarvan wordt een getrouwheidscheque uitgegeven. In dit geval wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat de voordelen en Diensten verbonden aan het klantenkaartprogramma (vb. ontvangst van getrouwheidscheques,…) in ontvangst worden genomen door de hoofdklantenkaarthouder.

In geval van Klanten-Clubs is de definitieve kaart bestemd voor de opgegeven vertegenwoordiger(s) van de club of vereniging. De omzetting van de getrouwheidspunten in een getrouwheidscheque is uitsluitend geldig voor de Klant-Club.

4.3 BEKRACHTIGING DOOR DECATHLON / NIET-NALEVING VAN HET KLANTENKAARTPROGRAMMA

De Klant verzekert dat alle gegevens vermeld op het inschrijvingsformulier exact zijn en is alleen aansprakelijk voor alle foute, onvolledige of achterhaalde informatie. Elke onvolledige inschrijvingsaanvraag wordt niet in aanmerking genomen door Decathlon.
In geval van niet-naleving behoudt Decathlon zich het recht voor om elk lopend of toekomstig voordeel voor de Klant op te schorten of te annuleren, evenals om de Decathlon-klantenkaart van de Klant te deactiveren.


5 WIJZE VAN HET VERZAMELEN VAN GETROUWHEIDSPUNTEN

5.1 BEREKENEN EN OPTELLEN VAN PUNTEN

Om getrouwheidspunten te verzamelen, dient de Klant bij zijn aankopen:

 • telkens wanneer hij aan de kassa komt in een Decathlon winkel in één van de landen vernoemd in het woord vooraf zijn kaart tonen.
 • en/of bij elke online aankoop op www.decathlon.be zijn klantenkaartnummer opgeven.

De bedragen van de aankopen die dateren van vóór het aanmaken van de Decathlon-klantenkaart worden niet in beschouwing genomen behalve wanneer dit toegestaan wordt door de e-ticket service. Nadat zijn registratie voor het Decathlon-klantenkaartprogramma gevalideerd is, kan de Klant uitzonderlijk, dankzij de e-ticket service bepaalde van zijn vorige aankopen toevoegen aan zijn account indien de hierna vermelde voorwaarden van de e-ticket service dit mogelijk maken.

Dankzij de e-ticket service kan elke Klant die in het bezit is van een Decathlon-klantenkaart een ticket toevoegen van zijn aankopen aan zijn account wanneer hij aan de kassa zijn Decathlon-klantenkaart vergat voor te leggen of wanneer hij zich pas na zijn kassabezoek registreerde voor het Decathlon-klantenkaartprogramma. Het betreffende ticket mag niet ouder zijn dan 30 kalenderdagen en mag enkel betrekking hebben op de persoonlijke aankopen van de klant. Deze dienstverlening kan slechts een beperkt aantal keer ingeroepen worden (2 keer per jaar), omdat wordt uitgegaan van een uitzonderlijke vergetelheid van het vertonen van de kaart.

Behoudens de voormelde voorwaarden kan de Klant gebruik maken van de e-ticket service aan een MyCard stand in de Winkel, indien hij zijn kassaticket bij de hand heeft, of kan hij terecht op de website Decathlon.be (klikken op het tabblad “Decathlon-klantenkaart” en inloggen op zijn account).

De berekening van de punten voor elke aankoop in een Belgische Decathlon winkel of op de website www.decathlon.be gebeurt als volgt:

Per aankoopschijf van 1 € in de Winkel of online op www.decathlon.be (maximaal 1 bezoek per dag) krijgt de klant 1 punt, koopjes (solden), promoties en kortingen of tweedehandse artikelen (TROCATHLON) inbegrepen. Voor gedeeltelijke of volledige betalingen met geschenkbonnen, aankoopbonnen, ruilbonnen of uitgestelde betalingen worden eveneens punten toegekend. De punten worden ook toegevoegd indien de aankopen gebeuren met een geschenkbon of wanneer de Klant een kortingscode heeft. Voor aankopen buiten België geldt het barema dat wordt toegepast in het betreffende land. Om het barema van dat land te kennen, kan de Klant de algemene voorwaarden raadplegen van de Decathlon-klantenkaart die van toepassing zijn in dat land (beschikbaar op de betreffende website), kan hij zich richten tot het onthaal in één van de winkels in het betreffende land.

In geval een artikel naar de winkel (of online op Decathlon.be) wordt teruggebracht en het aankoopbedrag wordt terugbetaald, worden de getrouwheidspunten die aanvankelijk werden toegevoegd voor de aankoop van dit/deze artikel(en) opnieuw afgetrokken van de account van de Klant.

Als de Klant 400 punten heeft, ontvangt hij een aankoopbon van zes (6) euro.

5.2 PUNTENTOTAAL BEKIJKEN

De kaarthouder kan op elk moment bekijken hoeveel punten hij tot dan gespaard heeft:

 • op aanvraag aan het onthaal/de klantenservice van de dichtstbijzijnde Decathlon winkel;
 • via de persoonlijke klantenkaartpagina op www.decathlon.be;
 • onderaan het kassaticket

De getrouwheidspunten hebben geen handelswaarde (behalve in de vorm van een getrouwheidscheque) en zijn niet overdraagbaar aan een derde die niet in het bezit is van een Decathlon-klantenkaart.

5.3 GELDIGHEID VAN DE PUNTEN

Het saldo van de getrouwheidspunten van de Klant blijft onbeperkt geldig op voorwaarde dat er niet méér dan 24 maanden verstrijkt tussen twee aankopen in de winkel (met vertoon van de Decathlon-klantenkaart) of online op de websitewww.decathlon.be(met vermelding van het Decathlon-klantenkaartnummer).

Na het verstrijken van deze termijn zijn de punten niet meer geldig en leveren geen enkel recht op terugbetaling op, onder welke vorm ook (speciën, geschenkbon, cadeaucheque, …). Met dien verstande dat bij elke aankoop die de Klant doet (op vertoon van zijn klantenkaart), alle actieve punten op de kaart van de Klant opnieuw geactiveerd worden voor een termijn van twaalf (12) maanden.


6 GETROUWHEIDSCHEQUES

6.1 PRINCIPE

Volgens de voorwaarden in artikel 5.1 sparen de Klanten de punten per aankoopschijf. Met deze punten kan de Klant getrouwheidscheques bekomen. Deze cheques worden uitsluitend verstuurd via e-mail (hierna de "E-cheque" genoemd) en zijn geldig in alle Decathlon winkels vermeld in art.1, met uitzondering van de Tsjechische Republiek en van Rusland. Ook geldig op www.decathlon.be.

De punten kunnen worden toegevoegd van zodra er ingeschreven werd voor het klantenkaartprogramma, van bij het eerste kassabezoek of de eerste online aankoop op www.decathlon.be (mits vertoon van de klantenkaart of ingave van het klantenkaartnummer op uw decathlon.be account).

6.2 PRAKTISCHE AFSPRAKEN

De elektronische getrouwheidscheques (hierna “e-cheque” genaamd) die per e-mail worden gestuurd, gemiddeld binnen de 3 werkdagen, zijn geldig op alle aankopen van artikelen en verhandelbare diensten in de Winkels van de in het voorwoord vermelde landen, met uitzondering van Rusland en de Tsjechische Republiek voor een duur van drie (3) maanden met ingang van hun uitgifte. De e-cheque kan ook gebruikt worden voor alle aankopen op decathlon.be.

De getrouwheidscheque (of e-cheque) mag in geen geval overgedragen, terugbetaald, omgeruild of verkocht worden, ook niet bij verlies of diefstal. De Winkels geven niet terug in speciën wanneer de getrouwheidscheque (of e-cheque) niet volledig wordt gespendeerd.


7 DIENSTEN GEKOPPELD AAN DE INSCHRIJVING VOOR HET KLANTENKAARTPROGRAMMA

Dankzij de Decathlon-klantenkaart beschikt de Klant over de volgende bijkomende diensten:

 • Wanneer Decathlon of één van zijn leveranciers om redenen van kwaliteit en/of van veiligheid beslist om een artikel uit de verkoop te halen of terug te roepen, behoudt Decathlon de mogelijkheid om elke Klant die houder is van een klantenkaart hier persoonlijk van op de hoogte te brengen (deze dienst wordt voorgesteld voor alle aankopen die werden geregistreerd met de Decathlon-klantenkaart). Dit gebeurt per e-mail, post of via telefoon. Decathlon is niet aansprakelijk wanneer de gegevens van de Klant niet exact zouden zijn.
 • Omruilen van artikelen aangekocht in de winkel of op de website www.decathlon.be kan zonder vertoon van kassaticket binnen een maximum termijn van 365 dagen na de datum van aankoop (deze dienst wordt aangeboden voor alle aankopen uitsluitend wanneer ze in de Winkel gebeurden en geregistreerd werden met de Decathlon-klantenkaart).
 • De Klant die houder is van een Decathlon-klantenkaart kan tot 2 jaar na aankoopdatum vragen om zijn originele kassaticket opnieuw af te drukken (duplicata) zonder vertoon van een aankoopbewijs (dienst aangeboden voor alle aankopen in de Winkel en geregistreerd met de Decathlon-klantenkaart, aankopen op de website www.decathlon.be buiten beschouwing gelaten).
 • De houder van de Decathlon-klantenkaart krijgt automatisch e-mails die gelinkt zijn aan het getrouwheidsprogramma (puntensaldo, getrouwheidscheques, ...).
 • Indien de Klant dit wenst, kan hij door Decathlon op de hoogte worden gehouden van alle commerciële aanbiedingen en kan hij uitgenodigd worden voor sportieve events. De Klant kan eveneens, indien hij dat wenst, op de hoogte worden gehouden door partners van Decathlon (meer bepaald andere merken van het OXYLANE netwerk (Decathlon NV)).
 • Mogelijkheid om op www.decathlon.be (door te klikken op de link “Decathlon-klantenkaart” en in te loggen op zijn account) elk tweedehands artikel te deponeren dat de Klant wenst te verkopen op de “Trocathlon” (zie algemene voorwaarden en reglement van Trocathlon op www.decathlon.be).
 • Mogelijkheid voor de Klant om in te loggen met zijn gebruikersnaam van zijn “Decathlon-klantenkaart” account op alle websites van het OXYLANE netwerk (groep Decathlon NV) die gebruik maken van de OXYLANE ID service. Hiervoor verklaart de Klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de websites van de OXYLANE CLUB. Deze voorwaarden kunnen geraadpleegd worden door te klikken op de volgende link:
 • http://www.oxylaneclub.com/General/CGU_Oxylane_Club.pdf

8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

De Decathlon-klantenkaart is persoonlijk en onoverdraagbaar. Bijgevolg is de Klant als enige verantwoordelijk voor zijn Decathlon kaart en verbindt hij zich ertoe deze te gebruiken conform deze Algemene Voorwaarden Klantenkaartprogramma Decathlon België. De Klant draagt als enige verantwoordelijkheid voor elk eventueel gebruik van zijn gegevens en staat als enige garant voor de vertrouwelijkheid ervan en voor alle gebruik van zijn klantenkaart

In dit opzicht verbindt de klant zich onder meer tot volgende bepalingen (niet-limitatieve lijst):

 • slechts een enkele Decathlon-kaart aan te maken op zijn naam en voornaam.
 • de juistheid te garanderen van alle gegevens die aan Decathlon worden verstrekt bij inschrijving op het klantenkaartprogramma.
 • te verzekeren dat alle gegevens die aan Decathlon worden meegedeeld (post- en e-mailadres) beveiligd zijn en uitsluitend gebruikt worden door de houder van de klantenkaart
 • de verantwoordelijkheid van Decathlon op te heffen ingeval van onrechtmatig gebruik door een derde van de voordelen die de Klant verworven heeft in het kader van het klantenkaartprogramma (o.a. getrouwheidcheques, …)
 • Decathlon in te lichten omtrent het gebruik door onbevoegden van zijn klantenkaartaccount en elke inbreuk op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van zijn identificatiemiddelen, gebruik makend van de contactmogelijkheden beschreven in artikel 9.1

De Klant erkent dat het onrechtmatig gebruik maken van identiteit strafbaar is en tot beboeting leidt, alsook kan leiden tot maatregelen getroffen door Decathlon zoals:

 • intrekking van de Decathlon-klantenkaart
 • stopzetting, opschorting van het klantenkaartprogramma
 • terugbetaling aan Decathlon van alle door de klant onrechtmatig verkregen bedragen (o.a. via getrouwheidscheques)
 • burgerlijke en strafrechtelijke vervolgingen van Decathlon tegen de Klant

8.2 AANSPRAKELIJKHEID VAN DECATHLON

Decathlon verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de Klant een optimaal gebruik te verzekeren van de Diensten verbonden aan de Decathlon-klantenkaart.

Decathlon is evenwel in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met het klantenkaartprogramma, meer bepaald in geval van vertraging bij het toekennen van getrouwheidspunten en verstrekken van getrouwheidscheques, verbindingsproblemen, afwijkingen, verlies van gegevens, gevallen van overmacht die Decathlon verhinderen om zijn verplichtingen te vervullen (vb: staking van de post, slecht weer …)

Door zich in te schrijven voor het klantenkaartprogramma van Decathlon erkent de Klant kennis te hebben van: de karakteristieken en beperkingen van de technologie eigen aan Internet, meer bepaald wat betreft de antwoordtijd om de host-server van de site te raadplegen (om zijn account aan te maken, te raadplegen), de technische performance, de risico’s van onderbreking en algemeen ook van elk risico dat de gegevensoverdracht met zich mee brengt. Decathlon kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor (niet beperkende lijst):

 • elke storing van het netwerk die de goede werking van de website hindert
 • verlies van gegevens
 • slechte werking van de software
 • gevolgen van een computervirus, bug, afwijking of defect.

9 MELDINGEN

9.1 WIJZIGINGEN IN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS (BIJV. ADRESVERANDERING, ...):

Elke verandering van het post- of e-mailadres, alsook een naamswijziging moet zo snel mogelijk worden doorgegeven:

 • door zich aan te melden op het onthaal van de dichtstbijzijnde Decathlon winkel en daar het contactformulier van de klantendienst in te vullen (of online op www.decathlon.be, tabblad “contact”)
 • via de persoonlijke klantenkaartpagina op Decathlon kaart op www.decathlon.be
 • per brief aan Decathlon Belgium NV, p.a. Noorderlaan 53 2030 Antwerpen

De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die hij meedeelt exact zijn. Hij is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het verstrekken van foutieve, onvolledige of achterhaalde informatie.

9.2 VERLIES EN/OF DIEFSTAL:

Bij verlies of diefstal van de kaart moet de houder zo snel mogelijk de klantendienst op de hoogte brengen via de hierboven beschreven contactmogelijkheden. De kaart zal geannuleerd worden en vervangen door een nieuwe.

9.3 DESACTIVATIE GEGEVENS:

Na een periode van 5 jaar waarin er geen activiteit was na de laatste aankoop, worden de gegevens van de Decathlon-klantenkaarthouder verwijderd en wordt de kaart geannuleerd.


10 FRAUDULEUS GEBRUIK VAN DE KAART

Elke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden Klantenkaartprogramma Decathlon België, elk frauduleus gebruik door de houder of door derden die de kaart gebruiken voor rekening van de kaarthouder zal onmiddellijk leiden tot intrekking of desactivering van de kaart.

De getrouwheidspunten die werden verworven via inbreuk op deze Algemene Voorwaarden Klantenkaartprogramma Decathlon België zullen geannuleerd worden zonder enige vorm van compensatie en zullen leiden tot onmiddellijke terugbetaling aan Decathlon van alle getrouwheidcheques afkomstig uit het frauduleus gebruik van de kaart.

Decathlon behoudt zich het recht om de Klant desgevallend te vervolgen.


11 WIJZIGING OF UITSCHRIJVING VAN HET KLANTENKAARTPROGRAMMA

De klantenkaart heeft een geldigheidsduur die gelijk is aan de duur van het getrouwheidsprogramma van Decathlon. Decathlon heeft op elk moment het recht om het puntensysteem te wijzigen of stop te zetten zonder die beslissing te motiveren en zonder enige vorm van compensatie ten aanzien van de Klant.

Decathlon behoudt zich eveneens het recht voor om het barema voor de puntenverwerving te wijzigen zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen en zonder de klant hiervoor te moeten vergoeden.

Deze Algemene Voorwaarden Klantenkaartprogramma Decathlon België kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Decathlon gewijzigd worden en worden door de Klant zonder voorbehoud aanvaard. De Klant wordt daarom verzocht om regelmatig de laatste geüpdate versie van de Algemene Voorwaarden Klantenkaartprogramma Decathlon België door te nemen. Deze zijn permanent te raadplegen via de link “‘Decathlon kaart” die zich op de startpagina van de site bevindt.


12 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

12.1 VERANTWOORDELIJKE VOOR DE WERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Klantenkaartprogramma is Decathlon België NV, met zetel aan de Olympische dreef 50, 1070 Anderlecht, België en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0449.296.278 (correspondentieadres: Decathlon Belgium, p.a. Noorderlaan 53, 2030 Antwerpen). U kan de Verantwoordelijke bereiken per telefoon (03/546.41.74) en e-mail (klantendienst@decathlon.com). In uitvoering van de Privacywet dient Decathlon België NV als de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ te worden beschouwd.

De Klant kan het handvest van de bescherming van persoonsgegevens van het OXYLANE netwerk (groep Decathlon Belgium NV) raadplegen door hier te klikken of op www.oxylane.com.

Deze informatie wordt ook meegedeeld aan de onderneming DECATHLON NV en haar vestigingen (OXYLANE-netwerk). De Klant die meer wil weten over de ondernemingen van het OXYLANE-netwerk, kan terecht op www.oxylane.com. De Klant kan ook het Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens van het OXYLANE-netwerk (groep DECATHLON.NV) raadplegen door deze link aan te klikken.

DECATHLON kan ertoe gebracht worden de persoonsgegevens van Klanten over te dragen aan toeleveranciers die bepaalde delen van het klantenkaartprogramma beheren. Die toeleveranciers zijn allemaal in de Europese Unie gevestigd, met uitzondering van het bedrijf Teradata Corporation, dat in de Verenigde Staten is gevestigd en bij Safe Harbor is aangesloten.

De Klant is er tevens van op de hoogte dat DECATHLON door de bevoegde autoriteiten verplicht kan worden om dergelijke gegevens over te dragen, met name op verzoek van de gerechtelijke autoriteit. In alle andere gevallen geeft DECATHLON nooit zonder de toestemming van zijn Klanten persoonsgegevens door aan derden.

12.2 VERWERKTE GEGEVENS

Voor het Klantenkaartprogramma worden de door de Klant tijdens de registratie opgegeven persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens omvatten:

 • de naam en voornaam;
 • zijn adres;
 • zijn emailadres;
 • telefoongegevens (vast dan wel mobiel);
 • de beoefende sporten;
 • geboortedatum

Door deel te nemen aan het Klantenkaartprogramma verleent de Klant zijn ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

12.3 DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De Verantwoordelijke verwerkt ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • beheer van de Klantenkaart van de Klant;
 • communicatie met de Klant;
 • het beheer van het profiel van de Gebruiker;
 • het verwerken van bestellingen en andere verzoeken van de Klant;
 • het organiseren van de dienst na verkoop;
 • het voeren van klantenonderzoek (opiniepeilingen, enquêtes, enz.);
 • het makkelijk toegankelijk maken van de website (middels zgn. cookies);
 • communicatie voor direct marketing doeleinden (zoals een nieuwsbrief).

12.4 ONTVANGERS OF DE CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld;

Voormelde ontvangers zullen de ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig dit artikel. De verzamelde persoonsgegevens zullen noch verkocht noch overgedragen worden aan derden, uitgezonderd in de gevallen voorzien in de wet.

 • het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens;
 • de concrete doeleinden van deze verwerkingen;
 • de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van;
 • de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Op verzoek van de Klant kunnen de verwerkte gegevens eveneens in begrijpelijke vorm aan hem worden meegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens. Daarnaast heeft de Klant eveneens het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Onder de omstandigheden omschreven in art. 12, §1 Privacywet heeft de Klant het recht om zich te verzetten tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens. Indien het verzet betrekking heeft op persoonsgegevens die worden aangewend met het oog op directe marketing, kan de Klant zich hiertegen kosteloos en zonder enige motivering verzetten.

De Klant kan één of meerdere van zijn rechten vermeld onder dit artikel uit te oefenen middels:

 • een gedagtekend en ondertekend verzoek per post (kopie van een identificatiebewijs bijvoegen) aan Decathlon Belgium, p.a. Noorderlaan 53, 2030 Antwerpen;
 • op gewone vraag aan het onthaal van uw winkel (op vertoon van een identificatiebewijs)
 • via zijn klantenkaartaccount op de website www.decathlon.be (niet voor het recht van schrapping)
 • via het contactformulier van de klantendienst (online op www.decathlon.be, rubriek “Contact”).

De inlichtingen worden aan de Klant zo snel als mogelijk en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.


13 VOLLEDIGHEID

13.1 NIETIGHEID

Wanneer één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden Klantenkaartprogramma Decathlon België nietig of ongeldig worden/vervallen worden verklaard door toepassing van een wet, reglement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtspraak, behouden de andere bepalingen hun geldigheid en bereik. Decathlon stelt alles in het werk om de bepaling zo snel mogelijk te vervangen door een geldige bepaling met een bereik dat de afgeschafte bepaling zoveel mogelijk benadert.

13.2 NIET VERZAKING

Het feit dat één van de Partijen de permanente of tijdelijke toepassing van welke bepaling ook niet heeft geëist, kan geenszins beschouwd worden als het verzaken van deze bepaling.

13.3 CONTROLE

Decathlon behoudt zich het recht voor om te controleren of voorliggende Algemene Voorwaarden Klantenkaartprogramma Decathlon België van het Decathlon-klantenkaartprogramma worden nageleefd.


14 TOEPASBAAR RECHT / GESCHILLEN

Op de Algemene Voorwaarden Klantenkaartprogramma Decathlon België is het Belgisch recht van toepassing.

Behoudens de wettelijke bepalingen, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van Decathlon is gevestigd bevoegd om uitspraak te doen in een geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden Klantenkaartprogramma Decathlon België, meer bepaald elk geschil met betrekking tot de geldigheid, uitlegging, uitvoering en/of ontbinding en gevolgen.