Gratis Levering aan huis vanaf €29 | Gratis click & collect in de winkel
Decathlon | La qualité toujours au prix le plus bas

Speel zelf de
"DE MOL-FIETSPROEF"
En win een duoticket voor
de finale van de mol!

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘DE MOL’-wedstrijd van Decathlon Belgium NV.

Artikel 1: De Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Decathlon Belgium nv-sa Avenue Jules Bordet 1, 1140 Evere (hierna te noemen: de Organisator).


Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de Organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt.

De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van de Organisator.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

De Organisator is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan een deelnemer voor de deelname aan een wedstrijd.

Tijdens de Wedstrijd wordt er geen telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om.

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen. Indien zulks vereist is, kan De Organisator dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Decathlon (www.decathlon.be) en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers worden niet bewaard.

De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) de Organisator. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.


Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd

De wedstrijd zal op twee dagen worden gespeeld: Zaterdag 04‐03‐2017 en Zaterdag 11-03-2017. Dit telkens van 10u tot 18u.

De prijs wordt uiterlijk op maandag 20‐03‐2017 aan de winnaars meegedeeld via e-mail.


Artikel 4: Deelnemende winkelpunten

De wedstrijd zal in volgende winkelpunten van Decathlon gespeeld kunnen worden:


Artikel 5: Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moeten de Deelnemers (2 personen) zich tot één van de deelnemende winkelpunten wenden op 4 of 11 maart 2017.

In elk filiaal zal er een stand staan met daarbij fietsen op rollen. Het duo dat wenst deel te nemen, duidt een fietser aan. De fietser zal een afstand van 4 km moeten afleggen en mag daarbij niet stoppen. Zijn partner zal tijdens zijn fietstocht vier zoekopdrachten in de winkel moeten voltooien. Ze krijgen van de winkelbediende de eerste opdracht op 0 km en krijgen tijd om deze te vervolledigen tot de fietser het punt van 1km bereikt. Keren ze terug met een fout antwoord of als de fietser beslist om door te fietsen (hij/zij overschrijdt de limiet van 1 Km) terwijl de andere nog niet terug is, dan is de proef afgelopen. De fietser moet dus zijn snelheid aanpassen tot de andere het antwoord vindt, maar hij mag –zoals bij de proef op tv- nooit tot stilstand komen.

Het deelnemende duo krijgt vraag 2 als:

Het deelnemende duo krijgt vraag 3 als:

Het deelnemende duo krijgt vraag 4 als:

De verdeling van de vier opdrachten over de 4 km is dus de volgende:

De deelnemende duo’s ontvangen voor de start van de proef een antwoordformulier. Hierop dienen ze hun ploegnaam, e-mailadres, de antwoorden op de 4 vragen en hun tijd te noteren. Het antwoordformulier moet na de proef aan de medewerker van Decathlon overhandigd worden.

De Organisator is niet verantwoordelijk voor onvolledige en onduidelijke antwoordformulieren.

Elk duo/persoon mag slechts één keer aan de proef deelnemen.


Artikel 6: De prijs

De winnaars krijgen een duoticket (2 toegangskaarten) voor de finale van De Mol op 27 Maart 2017 in de Kinepolis te Antwerpen ( Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen). Deze tickets geven de winnaars toegang tot de Decathlon-zaal waar ze de finale van De Mol kunnen bekijken en het aansluitende event met alle deelnemers van het huidige seizoen van De Mol kunnen bijwonen. De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

De is niet nominatief en mag worden doorgegeven. De prijs mag niet verkocht worden. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem aan te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft Decathlon het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor Decathlon.

De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die omschreven is in dit wedstrijdreglement. Geenszins kan worden verondersteld dat Decathlon bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen. (Transport- en parkeerkosten worden zijn niet ten laste van de Organisator.)

De prijs biedt het toegangsrecht om deel te nemen aan een bepaalde activiteit. Hij behelst enkel en alleen dit toegangsrecht. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Decathlon en/of de organisator.

Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie.


Artikel 7: De Winnaars

Per winkelpunt worden tien winnende teams (duo’s) aangeduid. De winnende duo’s zijn zij die de vier kilometer het snelst hebben afgelegd (zonder een vraag fout te beantwoorden). Indien er een ex aequo vastgesteld wordt, dan beslist de organisator wie de prijs wint.

Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

De winnaars zullen via e-mail gecontacteerd worden. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.


Artikel 8: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Turnhout.