Gratis Levering aan huis vanaf €29 | Gratis click & collect in de winkel

Algemene verkoopsvoorwaarden online

[Update 16 september 2013]

TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden Online zijn van toepassing op elke contractuele relatie tussen Decathlon Belgium, Naamloze vennootschap, met zetel aan de Olympische Dreef 50, B-1070 Anderlecht en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 0449.296.278 en elke bezoeker die via de site decathlon.be een goed of dienst koopt, hierna aangeduid met "de Klant", "U" of "Uw". Met de term "Partijen" wordt verwezen naar zowel Decathlon Belgium Naamloze vennootschap als naar de Klant.

ARTIKEL 1 : Contractuele relatie tussen partijen

Partijen komen overeen dat hun contractuele relatie uitsluitend wordt beheerst door :
- deze Algemene Verkoopvoorwaarden Online
- de Wettelijke Vermeldingen, die u kan raadplegen op "deze pagina"

De Wettelijke vermeldingen maken integraal deel uit van deze Algemene Verkoopvoorwaarden Online. Door aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden Online verklaart U zich eveneens akkoord met de inhoud van de Wettelijke Vermeldingen. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de "Wettelijke vermeldingen" primeren huidige bepalingen.

Geen produkten zullen verkocht worden aan minderjarigen van minder dan 16 jaar. Voor minderjarigen van 16 jaar of meer, is een voormalige toestemming van de ouders nodig om een contract te kunnen afsluiten.

Deze voorwaarden kunnen door Decathlon Belgium Naamloze vennootschap zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De voorwaarden die op het ogenblik van de aankoop op de website van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap zijn gepubliceerd, zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Partijen.

ARTIKEL 2 : Herroepingsrecht en ruilrecht

2.1 Algemeen herroepingsrecht


Onverminderd de bepalingen van art. 2.2 geniet U volgend herroepingsrecht :

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Voor verdere informatie omtrent dit herroepingsrecht, zie art. 10.1 van de Wettelijke Vermeldingen.


2.2 Geen herroepingsrecht m.b.t. bepaalde goederen


Voor de aankoop op afstand van :
- bederfelijke producten, zoals voedingswaren
- producten met een persoonlijk karakter
- audio-opnames, video-opnames en software waarvan U de verpakking hebt geopend of het zegel hebt verbroken

Geldt volgend afwijkend herroepingsrecht :

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

2.3 Uitoefening herroepingsrecht


Indien U gebruik maakt van uw eventueel herroepingsrecht, kan U de goederen waarvoor U uw aankoop wenst te herroepen, terug brengen naar de door U geselecteerde Decathlonwinkel. U kan er eveneens voor opteren om deze goederen aan de door U geselecteerde Decathlonwinkel kosteloos terug te zenden via een punt van Bpost of Mondial Relay.

Zowel indien Uu de herroepen goederen terugbrengt dan wel terugstuurt, dient U samen met de herroepen goederen steeds volgende documenten voor te leggen/in kopie te voegen :
- de Bevestigingse-mail waarvan sprake in de Wettelijke Vermeldingen onder art. 5
- de met de bestelling afgeleverde of meegezonden kasticket of bestelbon
- de expliciete vermelding dat U Uw aankoop voor de teruggezonden goederen herroept (enkel bij terugzenden)

Elk product dat onvolledig, niet in zijn originele verpakking, defect, beschadigd of verbruikt wordt teruggebracht of teruggezonden zal niet worden vergoed en worden gezien als niet-conform teruggebracht artikel.

Formulier van het herroepingsrecht

2.4. Ruilrecht


Indien U gebruik wenst te maken van Uw ruilrecht zoals vermeld in art. 10.2 van de Wettelijke Vermeldingen, dient U ofwel het (de) artikel(en) die (dat) U wenst te ruilen zorgvuldig te verpakken en terug te zenden via een punt van Bpost of Mondial Relay naar Decathlon Belgium Naamloze vennootschap, hetzij U met dit (deze) artikel(en) naar de door U geselecteerde winkel te brengen. De kosten van deze terugzending zijn voor rekening van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap.
Alleen volledige producten, in perfecte staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen worden geruild. Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, wordt de ruil als niet conform beschouwd en zullen de goederen niet worden geruild.

ARTIKEL 3 : Bestelling

Wat het verloop van de bestelling en de door Decathlon Belgium Naamloze vennootschap aangeboden goederen betreft, zie artikelen 5 en 6 van de Wettelijke Vermeldingen.

Wat de beschikbaarheid van de bestelde goederen betreft, zie artikel 8 van de Wettelijke Vermeldingen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij aankopen door Klanten naar aanleiding van een promotiecampagne van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap:
- De van toepassing zijnde promotiecode dient steeds verplicht te worden ingevuld in de gevraagde rubriek
- De promotiecampagnes zijn enkel geldig voor particulieren
- De promotiecampagnes zijn enkel geldig zolang de voorraad strekt
- Per bestelling kunnen er maximum twee dezelfde of gelijkaardige producten aangekocht worden
- Enn Klant mag slechts éénmaal van een welbepaalde promotiecampagne gebruik maken
- De toegestane kortingen gelden enkel op de productprijs en niet op bijkomende kosten, hieronder begrepen doch niet beperkt tot verzendingskosten en administratiekosten
- De promotiecampagnes gelden enkel voor online aankopen en niet voor de online reservatie van producten uit de winkels.

Elke bestelling in strijd met bovenstaande voorwaarden zal niet uitgevoerd worden. Decathlon Belgium Naamloze vennootschap zal de Klant hieromtrent informeren.

ARTIKEL 4 : Betaling

Wat de door Decathlon Belgium Naamloze vennootschap meegedeelde prijzen en kosten betreft, zie art. 7 van de Wettelijke Vermeldingen

Wat de betalingsmogelijkheden en uitvoering van de betaling betreft, zie art. 9.1 van de Wettelijke Vermeldingen.

Elke betalingsachterstand zal na een eerste ingebrekestelling aanleiding geven tot het vervallen van verwijlinteresten aan 8% per maand. Op het totale openstaande bedrag in hoofdsom zal U eveneens een forfaitair schadebeding verschuldigd zijn van 10%, met een maximum van € 1.250,00.

Tenzij het tegendeel bewezen wordt, vormen de computer registers van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap en die van onze dienstverleners, het bewijs van alle transacties tussen Decathlon.be en de Klant. Het opgeven van Uw debetkaartnummer of kredietkaartnummer en Uw definitieve goedkeuring van de bestelling gelden als bewijs van Uw instemming met Uw bestelling en deze Algemene Verkoopvoorwaarden Online. Die goedkeuring dient als ondertekening.

ARTIKEL 5 : LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT

5.1. Levering


Wat de levering betreft, zie artikelen 9.2 en 9.3 van de Wettelijke Vermeldingen.

Decathlon Belgium Naamloze vennootschap spant zich naar best vermogen in om de op de website opgegeven levertermijnen te respecteren. De opgegeven leveringstermijnen vangen aan op het ogenblik dat U de bevestigingse-mail ontvangt.
Deze bevestigingsmail bevat eveneens een samenvatting van de bestelling en een kopie van de Algemene Voorwaarden

Bij de verzending van standaardpakketen (minder dan 30 kg en met minimumafmetingen van 145 mm x 112 mm en maximumafmetingen van: Lengte: 1,50 m of Breedte + 2 x Hoogte + 2 x Lengte = 3 m ) zal U, indien U op het ogenblik van de levering afwezig bent, op de hoogte worden gebracht van het bezoek van de transporteur d.m.v. een bericht in Uw brievenbus. U hebt daarna 14 werkdagen de tijd om contact op te nemen met de transporteur. U kan dan ofwel een nieuwe afspraak maken met de transporteur ofwel Uw bestelling gaan ophalen in een afhaalpunt van Uw keuze. Voor de levering van andere dan standaardpakketten zal de transporteur rechtstreeks contact opnemen met U teneinde de nodige afspraken te maken m.o.o. de levering. Als U op het overeengekomen tijdstip toch niet aanwezig kan zijn, dient U de transporteur hiervan op de hoogte te brengen, hetzij per e-mail hetzij per telefoon. Doet U dit niet, dan heeft de transporteur het recht om de aan de niet-nakoming van de gemaakte afspraken verbonden kosten aan U in rekening te brengen. Ten aanzien van de transporteur betreft dit beding een beding ten gunste van een derde.

Indien U ervoor hebt geopteerd om de goederen af te halen in een door U gekozen Decathlonwinkel, zullen de producten gedurende 30 dagen gereserveerd worden. De uiterlijke datum en het uiterlijke tijdstip voor afhaling van de bestelling zullen U in de Bevestigingse-mail waarvan sprake in de Wettelijke Vermeldingen onder art. 6 worden meegedeeld. Indien u binnen deze termijn Uw bestelling niet hebt opgehaald, dan wordt Uw bestelling geannuleerd. In dat geval zal het volledige bedrag van uw aankoop worden teruggestort binnen een termijn van maximaal 30 dagen.

Decathlon Belgium Naamloze vennootschap behoudt zich het recht voor om elke aanvraag tot bestelling te weigeren als U ten aanzien van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap nog openstaande en reeds vervallen schulden zou hebben.

5.2. Eigendomsvoorbehoud


Decathlon Belgium Naamloze vennootschap behoudt de volle eigendom van de door U aangekochte artikelen tot al Uw verplichtingen zijn voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt tot de volledige betaling van de prijs en eventuele interesten.

5.3. Risico-overdracht


De risico-overdracht ten laste van de Klant vindt plaats op het ogenblik van de verzending dan wel afgifte van de goederen uit/in de door U geselecteerde Decathlonwinkel. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden stemt U er mee in dat de levering van de bestelling door derden in ontvangst mag worden genomen, doch uitsluitend op Uw risico.

ARTIKEL 6 : AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of een geval van overmacht.

De aansprakelijkheid van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap beperkt zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, en in geen geval tot enige onrecht-streekse schade zoals doch niet beperkt tot winstderving, commercieel verlies, verlies van gegevens, tekorten of elke andere vorm van onrecht-streekse schade die niet te voorzien was op het moment dat U de website raadpleegde of een aankoop op afstand sloot.

Evenmin kan Decathlon Belgium Naamloze vennootschap aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virus,...).

ARTIKEL 7 : Garantie

Overeenkomstig de Wet van 21 september 2004 betreffende de betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen beschikt de Klant over een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming van de goederen dat bestaat bij de levering van de goederen, en zich manifesteert binnen de twee jaar, te rekenen vanaf de levering. De artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

De garant voor deze verbintenis is Decathlon Belgium Naamloze vennootschap. De garantie is beperkt tot het Belgische grondgebied.

Die garantie is evenwel niet van toepassing indien het gebrek zou zijn veroorzaakt door onoplettendheid, beschadiging of niet-conform gebruik van het product door de Klant.

Als Uw product tijdens de garantieperiode een defect vertoont dient U het goed naar de door U geselecteerde Decathlonwinkel te brengen om het te laten onderzoeken, herstellen of vervangen. Best neemt u daartoe voorafgaandelijk telefonisch contact op met de desbetreffende winkel . Indien het product niet kan hersteld worden en niet kan vervangen worden door een identiek of equivalent product, dan zal het worden terugbetaald onder de vorm van een tegoedbon.

ARTIKEL 8 : Klacht

Wenst u een klacht in te dienen? Onze klantendienst staat klaar om te luisteren.

U kan ons per mail contacteren op klantendienst@decathlon.com of per post naar Klantendienst/Decathlon Belgium nv, Noorderlaan 53, 2030 Antwerpen.
Beschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en voeg uw persoonlijke gegevens en bestellingnummer toe.

Een antwoord wordt binnen 24u gegeven. Als u binnen 5 werkdagen nog geen antwoord van ons hebt ontvangen contacteer ons dan opnieuw. We doen al het mogelijke om u te helpen en een oplossing te vinden.

ARTIKEL 9 : Geen afstand en nietigheid

Het feit dat Decathlon Belgium Naamloze vennootschap op een bepaald moment beslist om geen aanspraak te doen op één van de clausules van deze Algemene Verkoopvoorwaarden Online of de Wettelijke Vermeldingen, geldt in geen geval als definitieve afstand van deze clausules.

Bij ongeldigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven de andere clausules onverminderd van toepassing.

ARTIKEL 10 : Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen Partijen wordt exclusief beheerst door de Belgische wetgeving. De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende rechtsmacht.

ARTIKEL 11 : GEDRAGSCODE BECOMMERCE KWALITEITSLABEL

Decathlon heeft de gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel onderschreven. U kan een kopie van deze gedragscode vinden op becommerce.be of u kan deze aanvragen via klantendienst@decathlon.com